Sosial kompetanse

Utdrag fra Barnehageloven § 1 og 2

Barnehagen skal:

Møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.

Bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for diskriminering.

Formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barna får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

 

Mål:

* At barna får trening i å medvirke til positive former for samhandling.

* At alle barna må få varierte samspillerfaringer.

 

Tiltak:

* Personalet er aktive og tydelige.

* Personalet er gode rollemodeller.

* Personalet legger til rette for gode lekearenaer.

* Personalet møter barna med åpenhet, slik at de blir sett, hørt og respektert.

 

Barns utvikling av sosial kompetanse er en viktig del av læringen i barnehagen. Dette er med på å gjøre barna i stand til å skape varige relasjoner og vennskap, vise medfølelse og empati, bli trygge på seg selv og bli en del av et demokratisk samfunn. Vårt fokus er:

* Positiv sosial atferd

* Empati

* Selvkontroll

* Selvhevdelse

* Lek, glede og humor

 

Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser, der glede, humor settes i sentrum. Barna skal lære å vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. Sosiale ferdigheter må læres og denne læringen starter allerede tidlig første leveår. Barn må ha en viss grad av sosial kompetanse for å kunne leke og lære. Derfor har vi my fokus på dette i barnehagen. Vi hjelper barna til å løse konflikter i hverdagen, dele på lekene, vente på tur osv. I tillegg bruker vi samlingsstund, relevante bøker tilpasset barna, som kan hjelpe til med å sette ord på følelser og opplevelser knyttet til temaet. Vi oppmuntrer til anerkjennende og støttende relasjoner.

Bilder

Filer