Lek

Utdrag fra Barnehageloven § 1 og 2, og Rammeplanen. Barnehagen skal:

* I samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

* Gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

* Støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.

* Gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter.

* Grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom

* Vennskap er grunnlaget for barnas trivsel og utvikling

* Viktig i et livslangt læringsperspektiv

 

Mål:

* At lek og vennskap har en stor plass i barnehagehverdagen.

* Alle barna skal ha en venn.

 

Tiltak:

* Personalet tilrettelegger for gode lekemiljøer, og opplevelser.

* Personalet må være gode rollemodeller, være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek.

* Personalet gir tid og rom til samtale og lek.

 

Ettersom vi setter lek, og vennskap høyt er det viktig å legge til rette for gode relasjoner. For det å delta i lek, og få gode venner er avgjørende for barnets trivsel. Samspill med andre barn legger også grunnlaget for sosial kompetanse og læring. Ettersom barnet i samspill lærer å ta hensyn til og tilpasse seg de andre barna. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. En annen ting ved lek er at den fremmer barnets utvikling både emosjonelt, språklig, motorisk og kognitivt. Lek brukes også til bearbeiding av følelser og ikke minst lek gir glede.

Bilder

Filer